Služby

Tlmočnícke služby


 • Konzekutívne a simultánne tlmočenie pre menšie skupiny (pracovná porada, stretnutie so zahraničným obchodným partnerom, sprevádzanie zahraničných hostí počas návštevy firmy, závodu, uzavretie zmluvy alebo iného obchodu, atď.)
 • Sprevádzanie turistov ako sprievodca alebo delegát do zahraničia počas zájazdov
 • Vybavovanie telefonátov, aj okamžitých - zavolanie, prijatie hovoru (telefón, mobil, Skype)
 • Pomoc pre zahraničných turistov alebo návštevníkov pri komunikácii na Slovensku (pomoc pri vybavovaní dokumentov, úradných dokumentov, na pošte, sprevádzanie pri obhliadke mesta, v obchodoch, atď.)

Pri tlmočníckych službách sa platí za jednu celú hodinu tlmočenia (60 minút). Pri dlhšom tlmočení sa cena za jednu hodinu tlmočenia vynásobí počtom pretlmočených hodín. Platí sa aj za každú začatú hodinu.

Prekladateľské služby


 • Preklad odborných a neodborných textov, článkov
 • Preklad úradných dokumentov (faktúra, potvrdenia, rodný list, úmrtný list, sobášny list, výpisy z registrov, vysvedčenie, dokumenty pre poisťovne, osvedčenia, bankové výpisy, atď.)
 • Preklad právnych dokumentov  (rôzne typy zmlúv, zákony, smernice, vyhlášky, žaloby, rozsudky, uznesenia, atď.)
 • Preklad emailov (poprípade napísanie emailu) , preklad listov, pohľadníc, krátkych textov potrebných pri výkone práce, atď.)
 • Preklad internetových stránok, blogov
 • Preklad časopisov, novín, úryvkov z kníh, brožúr, katalógov

Pri prekladaní sa platí za jednu normostranu, čo predstavuje 30 riadkov a 1800 znakov. Táto suma sa vynásobí počtom preložených strán. Platí sa aj za preloženú neúplnú normostranu.


Vyučovacie služby

Doučovanie a vyučovanie cudzieho jazyka


 • Vyučovanie a doučovanie cudzieho jazyka pre žiakov ZŠ (10-15 rokov) – individuálne alebo skupinové vyučovanie (2-3 študenti)
 • Vyučovanie a doučovanie cudzieho jazyka pre študentov SŠ (15-18 rokov) -  individuálne alebo skupinové vyučovanie (2-3 študenti)
 • Vyučovanie a doučovanie cudzieho jazyka pre dospelých -  individuálne alebo skupinové vyučovanie (2-3 študenti)
 • Vyučovanie a doučovanie cudzieho jazyka pre seniorov (od 60 rokov)
 • Príprava študentov stredných škôl na maturitné skúšky (písomné, ústne)
 • Príprava na rôzne jazykové skúšky (Cambridge, TOEFL, atď.)
 • Doučovanie a vyučovanie cudzieho jazyka v špeciálnych odboroch (technika, medicína, strojárstvo, inžinierstvo, atď.)
 • Vyučovanie cudzieho jazyka pre firmy, továrne, závody, atď.)
 • Precvičovanie gramatiky z cudzieho jazyka (bez konverzácie)
 • Precvičovanie komunikačných schopností v cudzom jazyku ( vhodné na pracoviská, kde sa vyžaduje komunikácia v cudzom jazyku)

Výučba prebieha v priestoroch jazykového štúdia alebo mimo neho (podľa dohody). Štandardne jedna vyučovacia hodina je 60 minútová, ale samozrejme je možné si vybrať iný typ vyučovacej hodiny (45 minút, 90 minút, 120 minút, atď.). Vyučujú sa všetky jazykové úrovne (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Jazykové  Úrovne

Hodnotenie jazykových úrovní určuje spoločný európsky referenčný rámec (SERR, anglicky CEER).

SERR je dokument Rady Európy, ktorý definuje šesť kategórií znalosti cudzieho jazyka – A1, A2, B1, B2, C1, C2).

 • A1 – úroveň začiatočník
 • A2 - úroveň základná
 • B1 – úroveň mierne pokročilá
 • B2 – úroveň stredne pokročilá
 • C1 – úroveň pokročilá
 • C2 – úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni

Jednotlivé úrovne na seba nadväzujú. Ak sa začínate učiť cudzí jazyk, začínate od úrovne A1 a po jej zvládnutí pokračujete na A2. Je veľmi individuálne, aký dlhý čas je na absolvovanie jednej úrovne.


Úroveň A1 – úplný začiatočník

Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiete základné slová a frázy. Komunikujete jednoduchými vetami o základných veciach. Čítate a rozumiete jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam. Dokážete napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.

Úroveň A2 – začiatočník

Rozumiete najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte. Orientujete sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku. Nadviažete spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre Vás ťažké. Dokážete napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

Úroveň B1 – mierne pokročilý

Rozumiete pointe televízneho programu alebo správ. Zvládnete väčšinu situácií, v ktorých je potrebné hovoriť a rozumieť. Dokážete opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh. Dokážete napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú vám známe.

Úroveň B2 – stredne pokročilý 

Dokážete porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak je vám téma známa. Rozumiete väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiete knihe v origináli. Viete viesť bežný rozhovor s rodeným hovoriacim, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy. Dokážete napísať podrobný text o témach, ktoré poznáte, napísať referát alebo správu.

Úroveň C1 – pokročilý

Rozumiete dlhšej reči, aj keď nie je jasne štrukturovaná a vzťahy sú iba naznačené. Čítate faktické a literárne texty. Dokážete sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívate jazyk pre spoločenské a profesijné účely. Dokážete jasne a podrobne opísať zložité témy a zakončiť reč vhodným záverom.

Úroveň C2 – expert

Nemáte žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka. Ľahko čítate všetky formy písaného jazyka. Bez námahy sa dokážete zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládate idiomatické a hovorové výrazy. Dokážete napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch.